Winkelmandje

X kiinni
kiinni

Käyttöehdot

Sisällys:

Artikla 1 - Määritelmät
Artikla 2 - Yrittäjän henkilöllisyys
Artikla 3 - Soveltaminen
Artikla 4 - tarjous

Artikla 5 - Sopimus

6 artikla - Peruuttamisoikeus

7 artikla - Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

9 artikla - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

10 artikla - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

11 artikla - Hinta

Artikla 12 - Vaatimustenmukaisuus ja ylimääräinen takuu

Artikla 13 - Toimitus ja suoritus

Artikla 14 - Pitkäaikaiset liiketoimet: kesto, peruuttaminen ja jatkaminen

Artikla 15 – Maksut

16 artikla – Valitusmenettely

17 artikla – Riita-asiat

18 artikla – Lisä- tai poikkeavat määräykset

Artikla 1 – Määritelmät

Näissä käyttöehdoissa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

Lisäsopimus: sopimus kun kuluttaja hankkii tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita etäsopimuksen yhteydessä ja nämä tavarat, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut toimittaa yrittäjä tai kolmas osapuoli tämän kolmannen osapuolen ja kuluttajan välisen sopimuksen perusteella. yrittäjä ;
Harkinta-aika: aika, jonka kuluessa kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan;
Kuluttaja: luonnollinen henkilö, joka ei toimi elinkeino-, liike-, käsityö- tai ammattiinsa liittyvissä tarkoituksissa;
Päivä: kalenteripäivä;
Digitaalinen sisältö: digitaalisessa muodossa tuotettu ja toimitettu tieto;
Pitkäaikainen sopimus: sopimus, joka ulottuu tavaroiden, palveluiden ja/tai digitaalisen sisällön säännölliseen toimitukseen tietyn ajanjakson aikana;< br> Kestävä tietoväline: mikä tahansa työkalu - myös sähköposti -, jonka avulla kuluttaja tai yrittäjä voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettua tietoa tulevaisuuden kannalta kestävällä tavalla. kuuleminen tai käyttö ajanjaksona, joka on suunnattu siihen tarkoitukseen, johon tiedot on tarkoitettu ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen muuttamisen muuttumattomana; etäisyys;
Yrittäjä: luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka tarjoaa tuotteita, (pääsyä) digitaaliseen sisältöä ja/tai palveluita kuluttajille etänä;
Etäsopimus: yrittäjän ja kuluttajan välinen sopimus, joka on tehty organisoidun järjestelmän puitteissa tuotteiden, digitaalisen sisällön ja/tai palvelujen etämyyntiä varten, jolloin yksinoikeus tai käytetään yhteisesti yhtä tai useampaa etäviestintätekniikkaa sopimuksen tekemiseen saakka; peruuttaminen: näiden ehtojen liitteeseen I sisältyvä peruuttamisen eurooppalainen mallilomake. Liitettä I ei tarvitse asettaa saataville, jos kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta tilauksensa suhteen; tilan on oltava koottu.

Artikla 2 – Yrittäjän henkilöllisyys

De Goudse Gereedschaphandel

Ambachtweg 19, 2841 MA, Moordrecht

Puhelinnumero: 0182-787368

Sähköpostiosoite: support@toolsidee.nl<

Kauppakamarin numero: 71750428

ALV-tunniste: NL858834509B01

Jos yrittäjän toimintaan sovelletaan asiaankuuluvaa lupajärjestelmää:

tiedot Valvontaviranomainen.

Jos yrittäjä harjoittaa säänneltyä ammattia:

- ammattiyhdistys tai järjestö, jonka jäsen hän on;

- ammattinimike, paikka EU tai Euroopan talousalue missä se on määrätty;

- viittaus Alankomaissa sovellettaviin ammattisääntöihin ja ohjeet, missä ja miten näihin ammattisääntöihin pääsee käsiksi.

3 artikla - Soveltamisala

Nämä yleiset ehdot koskevat jokaista yrittäjän tarjousta sekä jokaista yrittäjän ja kuluttajan välistä etäsopimusta.
Ennen etäsopimuksen tekemistä näiden yleisten ehtojen teksti on laadittu kuluttajan saatavilla. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, yrittäjä ilmoittaa ennen etäsopimuksen tekemistä, miten yleiset ehdot ovat nähtävillä yrittäjän tiloissa ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta mahdollisimman pian. Jos etäsopimus tehdään sähköisesti, toisin kuin edellisessä kappaleessa ja ennen etäsopimuksen tekemistä, näiden yleisten sopimusehtojen teksti voi olla g:t asetetaan kuluttajan saataville sähköisesti siten, että kuluttaja voi helposti tallentaa ne kestävälle tietovälineelle. Jos tämä ei ole kohtuudella mahdollista, ennen etäsopimuksen tekemistä ilmoitetaan, missä yleisiin ehtoihin voi tutustua sähköisesti ja että ne lähetetään kuluttajan pyynnöstä maksutta sähköisesti tai muuten. siinä tapauksessa, että näiden yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan erityisiä tuote- tai palveluehtoja, toista ja kolmatta kohtaa sovelletaan soveltuvin osin, ja ristiriitaisten ehtojen tapauksessa kuluttaja voi aina vedota sovellettavaan säännökseen, joka on olennaisin on myönteinen.

Artikla 4 – Tarjous

Jos tarjouksella on rajoitettu voimassaoloaika tai siihen liittyy ehtoja, tämä mainitaan nimenomaisesti tarjous.
Tarjous sisältää täydellisen ja tarkan kuvauksen tarjotuista tuotteista, digitaalisesta sisällöstä ja/tai palveluista. Kuvaus on riittävän yksityiskohtainen, jotta kuluttaja voi arvioida tarjouksen asianmukaisesti. Jos yrittäjä käyttää kuvia, ne ovat todellinen esitys tarjotuista tuotteista, palveluista ja/tai digitaalisesta sisällöstä. Ilmeiset virheet tarjouksessa eivät sido yrittäjää.
Jokainen tarjous sisältää sellaiset tiedot, että kuluttajalle on selvää, mitkä oikeudet ja velvollisuudet liittyvät tarjouksen hyväksymiseen. Artikla 5 - Sopimus

Sopimus tehdään 4 kohdan määräysten mukaisesti, kun kuluttaja hyväksyy tarjouksen ja täyttää ehdot.
Jos kuluttaja on hyväksynyt tarjouksen sähköisesti, yrittäjä vahvistaa välittömästi vastaanottaneensa tarjouksen hyväksymisen sähköisesti. Niin kauan kuin yrittäjä ei ole vahvistanut tämän hyväksynnän vastaanottamista, kuluttaja voi purkaa sopimuksen.
Jos sopimus tehdään sähköisesti, yrittäjä ryhtyy tarvittaviin teknisiin ja organisatorisiin toimenpiteisiin sähköisen tiedonsiirron ja varmistaa sen turvalliselle verkkoympäristölle. Jos kuluttaja voi maksaa sähköisesti, yrittäjä ryhtyy asianmukaisiin turvatoimiin, jotka ovat tärkeitä etäsopimuksen vastuullisen tekemisen kannalta. Jos yrittäjällä on tämän selvityksen perusteella painavia syitä olla tekemättä sopimusta, hänellä on oikeus perustellusti kieltäytyä tilauksesta tai pyynnöstä tai liittää toteutukseen erityisehtoja. , palvelu tai digitaalinen sisältö kuluttajalle on lähetettävä seuraavat tiedot kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi ne helposti tallentaa kestävälle tietovälineelle:
yrittäjän toimipaikan käyntiosoite, jossa kuluttaja voi mennä valitukset;
ehdot ja tapa, jolla kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan, tai selkeä lausunto peruuttamisoikeuden poissulkemisesta;
tiedot takuista ja olemassa olevista jälkikäteen liittyvistä myyntipalvelu ;
tuotteen, palvelun tai digitaalisen sisällön kaikki verot sisältävä hinta; tarvittaessa toimituskulut; ja etäsopimuksen maksu-, toimitus- tai suoritustapa;
sopimuksen irtisanomisen edellytykset, jos sopimus on voimassa yli vuoden tai se on voimassa toistaiseksi; on mallin mukainen peruuttamislomake.
> Jos kyseessä on pitkäaikainen liiketoimi, edellisen kappaleen määräys koskee vain ensimmäistä toimitusta.

6 artikla – Peruuttamisoikeus

Siellä tuotteet:

Kuluttaja voi purkaa tuotteen ostoa koskevan sopimuksen vähintään 14 päivän harkinta-ajan kuluessa ilman syytä. Yrittäjä voi tiedustella kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä. Kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on vastaanottanut tuotteen tai:
jos kuluttaja on tilannut useita tuotteita samassa järjestyksessä: päivä, jona kuluttaja tai hänen nimeämä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen tuotteen t saanut. Yrittäjä voi, jos hän on ilmoittanut tästä kuluttajalle selkeästi ennen tilausprosessia, kieltäytyä useiden tuotteiden tilauksesta, joilla on eri toimitusajat.
jos tuotteen toimitus koostuu useista lähetyksistä tai osista: päivä, jolloin kuluttaja tai hänen nimeämä kolmas osapuoli on vastaanottanut viimeisen lähetyksen tai viimeisen osan;

sopimuksissa tavaroiden säännöllisestä toimituksesta tietyn ajanjakson aikana: päivä, jona kuluttaja tai kolmas osapuoli nimeämä, on saanut ensimmäisen tuotteen.

Siellä palveluissa ja digitaalisessa sisällössä, jota ei toimiteta aineellisella välineellä:

Kuluttaja voi tehdä palvelusopimuksen ja sopimuksen sellaisen digitaalisen sisällön toimitus, joka ei ole aineistovälineellä, on toimitettu vähintään 14 päivää ilman syytä. Yrittäjä voi tiedustella kuluttajalta peruuttamisen syytä, mutta ei velvoittaa häntä ilmoittamaan syytä.
Kohdassa 3 tarkoitettu harkinta-aika alkaa sopimuksen tekoa seuraavasta päivästä.

Pidennetty harkinta-aika tuotteille, palveluille ja digitaaliselle sisällölle, jota ei toimiteta materiaalivälineellä, jos peruuttamisoikeudesta ei anneta tietoja:

Jos yrittäjä on antanut kuluttajalle lain edellyttämät tiedot peruuttamisoikeudesta tai mallia peruuttamiseen ei ole toimittanut, harkinta-aika päättyy kahdentoista kuukauden kuluttua alkuperäisen harkinta-ajan päättymisestä, joka määräytyy tämän artiklan aiempien kappaleiden mukaisesti.
Jos yrittäjä on toimittanut kuluttajalle edellisessä kohdassa tarkoitetut tiedot kahdentoista kuukauden kuluessa alkuperäisen harkinta-ajan alkamispäivästä, harkinta-aika päättyy 14 päivän kuluttua päivästä, jona kuluttaja on saanut kyseiset tiedot.

Artikla 7 - Ve Kuluttajan velvollisuudet harkinta-ajan aikana

Harkinta-ajan aikana kuluttaja käsittelee tuotetta ja pakkausta huolellisesti. Hän purkaa tai käyttää tuotetta vain siinä määrin kuin on tarpeen tuotteen luonteen, ominaisuuksien ja toiminnan määrittämiseksi. Lähtökohtana on, että kuluttaja saa käsitellä ja tarkastaa tuotetta vain niin kuin hän saa tehdä kaupassa. menee pidemmälle kuin 1 kohdassa sallitaan.
Kuluttaja ei ole vastuussa mistään tuotteen arvon alenemisesta tuote, jos yrittäjä ei ole antanut hänelle kaikkia lain edellyttämiä tietoja peruuttamisoikeudesta ennen sopimuksen tekemistä tai sopimuksen tekemisen yhteydessä.

8 artikla - Kuluttajan peruuttamisoikeuden käyttäminen ja siitä aiheutuvat kustannukset

Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on ilmoitettava siitä harkinta-ajan kuluessa peruuttamismallilomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla yrittäjälle.
Kuluttajan on palautettava tuote mahdollisimman pian, mutta 14 päivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen tekemistä seuraavasta päivästä. tai hän luovuttaa tämän yrittäjän (valtuutetulle edustajalle). Tämä ei ole välttämätöntä, jos yrittäjä on tarjoutunut noutamaan tuotteen itse. Kuluttaja on joka tapauksessa noudattanut palautusaikaa, jos hän palauttaa tuotteen ennen harkinta-ajan umpeutumista.
Kuluttaja palauttaa tuotteen mukana toimitetuilla lisävarusteilla, mikäli se on kohtuudella mahdollista alkuperäisessä kunnossa ja pakkauksessa sekä sen mukaisesti Yrittäjän kanssa on annettu kohtuulliset ja selkeät ohjeet.
Riski ja todistustaakka peruuttamisoikeuden oikeasta ja oikea-aikaisesta käytöstä on kuluttajalla.
Kuluttaja vastaa tuotteen palauttamisesta aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole ilmoittanut, että kuluttajan on vastattava näistä kustannuksista tai jos yrittäjä ilmoittaa, että hän vastaa kustannuksista itse, kuluttajan ei tarvitse maksaa tavaran palauttamisesta aiheutuvia kustannuksia.
Jos kuluttaja vetäytyy ensin nimenomaisesti vaatiessaan, että palvelun suorittaminen tai sellaisen kaasun, veden tai sähkön toimittaminen, jota ei ole valmistettu myyntivalmiiksi rajoitetussa määrässä tai määrätyssä määrässä, alkaa harkinta-ajan kuluessa, kuluttaja on velkaa yrittäjälle summan, joka on verrannollinen osa velvoitteesta, jonka yrittäjä on täyttänyt peruuttamishetkellä, verrattuna velvoitteen täysimääräiseen noudattamiseen.
Kuluttajalle ei aiheudu kustannuksia palvelujen suorittamisesta tai veden, kaasun tai sähkön toimituksesta, jota ei ole on valmistettu myytäväksi rajoitettuna määränä tai määränä tai toimittamaan kaukolämpöä, jos:
yrittäjä antaa kuluttajalle lain edellyttämät tiedot tiedot peruuttamisoikeudesta, kulujen korvaamisesta peruuttamisen yhteydessä tai ei ole toimittanut mallillista peruuttamislomaketta tai;
kuluttaja ei ole nimenomaisesti pyytänyt palvelun suorittamisen tai kaasun, veden, sähkön tai kaukolämmön toimituksen aloittamista harkinta-ajan kuluessa.
Kuluttaja ei vastaa kustannuksista sellaisen digitaalisen sisällön toimittamisesta kokonaan tai osittain, jota ei ole toimitettu materiaalinsiirtovälineellä, jos: br> hän ei ole suostumustaan ​​antaessaan tunnustanut peruuttamisoikeuden menettämisen; tai
yrittäjä ei ole vahvistanut tätä kuluttajan lausuntoa.
Jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan, kaikki lisäsopimukset puretaan lain mukaan.

Artikla 9 - Yrittäjän velvollisuudet peruuttamisen yhteydessä

Jos yrittäjä mahdollistaa kuluttajan peruuttamisilmoituksen sähköisesti, hän lähettää tämän ilmoituksen saatuaan välittömästi vahvistuksen peruuttamisesta.
Yrittäjä palauttaa kaikki kuluttajan maksut, mukaan lukien elinkeinonharjoittajan palauttamasta tuotteesta veloittamat toimituskulut, välittömästi, mutta 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja on ilmoittanut peruuttamisesta. Ellei yrittäjä tarjoudu noutamaan tuotetta itse, hän voi odottaa takaisinmaksulla, kunnes hän on vastaanottanut tuotteen tai kunnes kuluttaja osoittaa palauttaneensa tuotteen sen mukaan, kumpi on aikaisempi. hyväksyy toisen menetelmän. Palautus on kuluttajalle maksuton.
Jos kuluttaja on valinnut halvemman toimitustavan kuin halvin vakiotoimitus, yrittäjän ei tarvitse korvata kalliimmasta tavasta aiheutuneita lisäkustannuksia.

Artikla 10 - Peruuttamisoikeuden poissulkeminen

Yrittäjä voi sulkea seuraavat tuotteet ja palvelut peruuttamisoikeuden ulkopuolelle, mutta vain, jos yrittäjä on selvästi ilmoittanut tästä tarjous vähintään ennen sopimuksen tekoa mainitaan:

Tuotteet tai palvelut, joiden hinta on alttiina rahoitusmarkkinoiden vaihteluille, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusvaltaa ja jotka voivat tapahtua peruuttamisajan sisällä;
Julkisen huutokaupan aikana tehdyt sopimukset. Julkisella huutokaupalla tarkoitetaan myyntitapaa, jossa yrittäjä tarjoaa tuotteita, digitaalista sisältöä ja/tai palveluita kuluttajalle, joka on henkilökohtaisesti läsnä tai jolle annetaan mahdollisuus olla henkilökohtaisesti läsnä huutokaupassa huutokaupan valvonnassa. huutokaupanpitäjä, ja jossa tarjouskilpailun voittaja on velvollinen ostamaan tuotteet, digitaalisen sisällön ja/tai palvelut;
palvelusopimukset, palvelun täyden suorittamisen jälkeen, mutta vain jos:
suoritus on alkanut nimenomaisella ennakkotilauksella kuluttajan suostumus; ja
kuluttaja on ilmoittanut menettävänsä peruuttamisoikeutensa heti, kun elinkeinonharjoittaja on täyttänyt sopimuksen kokonaisuudessaan; sopimuksessa määrätään tietystä suorituspäivästä tai -ajasta ja muuhun kuin asumiseen, tavarankuljetukseen, autonvuokrauspalveluihin ja catering; kuluttajan eritelmien mukaan valmistetut tuotteet, jotka eivät ole esivalmistettuja ja jotka valmistetaan kuluttajan yksilöllisen valinnan tai päätöksen perusteella tai jotka on selvästi tarkoitettu tietylle henkilölle.
Tuotteet, jotka pilaantuvat nopeasti tai rajoitettu säilyvyysaika ;
Suljetut tuotteet, jotka terveydensuojelusyistä tai hygienia ei sovellu palautettavaksi ja joiden sinetti on rikki toimituksen jälkeen;
Tuotteet, jotka sekoittuvat luonteensa vuoksi peruuttamattomasti muihin tuotteisiin toimituksen jälkeen; , mutta joiden toimitus voi tapahtua vasta 30 päivän kuluttua, ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoiden vaihteluista, joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta;
Sinetöity ääni-, videotallenteet ja tietokoneohjelmistot, joiden sinetti on rikki;
Sanoma-, aikakaus- tai aikakauslehdet, joissa on lukuun ottamatta tilauksia;
Digitaalisen sisällön toimittaminen muulla kuin materiaalivälineellä, mutta vain jos:
suoritus on alkanut pikaviestillä kuluttajan etukäteen antama suostumus; ja
kuluttaja on ilmoittanut, että hän täten menettää peruuttamisoikeutensa.

Artikla 11 – Hinta

Tarjouksessa mainitun voimassaoloajan , tarjottujen tuotteiden ja/tai palveluiden hintoja ei koroteta, paitsi arvonlisäverokantojen muutoksista johtuvia hinnanmuutoksia.
Toisin kuin edellisessä kappaleessa, yrittäjä voi tarjota tuotteita tai palveluita, joiden hintoihin sovelletaan rahoitusmarkkinoiden heilahtelut ja joihin yrittäjällä ei ole vaikutusta, vaihtelevilla hinnoilla. Tämä riippuvuus vaihteluista ja se, että ilmoitetut hinnat ovat tavoitehintoja, mainitaan tarjouksessa.
Hinnankorotukset 3 kuukauden sisällä sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos ne johtuvat lakisääteisistä määräyksistä tai määräyksistä.
> Hinnankorotukset 3 kuukauden kuluttua sopimuksen tekemisestä ovat sallittuja vain, jos yrittäjä on niin määrännyt ja:

a. ne ovat seurausta säännöksistä tai määräyksistä; tai

b. Kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus hinnankorotuksen voimaantulopäivästä alkaen.

Tuote- tai palvelutarjouksessa mainitut hinnat sisältävät arvonlisäveron.

Artikla 12 - Sopimuksen noudattaminen ja lisätakuu

Yrittäjä takaa, että tuotteet ja/tai palvelut ovat sopimuksen, tarjouksessa mainittujen eritelmien, kohtuullisten eheysvaatimusten ja/tai tai käytettävyyttä ja sopimuksen tekopäivänä voimassa olevia säännöksiä ja/tai hallituksen määräyksiä. Sovittaessa yrittäjä takaa myös tuotteen soveltuvuuden muuhun kuin tavanomaiseen käyttöön Sopimus voi vedota yrittäjää vastaan, jos yrittäjä on laiminlyönyt osansa sopimuksesta.
Lisätakauksella tarkoitetaan jokaista velvoitetta yrittäjän, tämän tavarantoimittajan, maahantuojan tai tuottajan, jossa hänellä on tietyt oikeudet kuluttajalle, tai luovuttaa vaateita, jotka ylittävät sen lainmukaisen velvollisuuden, jos se ei ole täyttänyt sopimusosaansa.
Artikla 13 – Toimitus ja suoritus

Yrittäjän tulee olla mahdollisimman varovainen vastaanottaessaan ja toteuttaessaan tuotetilauksia ja kun Palvelun tarjoamista koskevien hakemusten arviointi.
Toimituspaikka on osoite, jonka kuluttaja on ilmoittanut yrittäjälle.
Noudattaen näiden yleisten ehtojen kohdassa 4 tästä todettua ja ehtojen mukaisesti yrittäjä toteuttaa vastaanotetut tilaukset ripeästi, mutta viimeistään 30 päivän kuluessa, ellei muuta toimitusaikaa ole sovittu. Jos toimitus viivästyy tai jos tilausta ei voida toteuttaa tai se on vain osittainen, kuluttajalle ilmoitetaan tästä viimeistään 30 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä. Kuluttajalla on tällöin oikeus purkaa sopimus ilman kuluja ja oikeus korvaukseen.
Edellisen kappaleen mukaisen purkamisen jälkeen yrittäjä palauttaa välittömästi kuluttajan maksaman summan.
Tuotteiden vaurioitumis- ja/tai katoamisriski on yrittäjällä siihen hetkeen asti, kun tuote on toimitettu kuluttajalle tai yrittäjän tiedoksi annettuun edustajaan, ellei toisin ole erikseen sovittu.

Tuote lähetetään asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan osoitteeseen. Jos tuotetta ei voida toimittaa, koska paketti on hylätty tai annettu osoite on virheellinen, tuote palautetaan Toolsideelle Moordrechtiin.
Jos asiakas haluaa edelleen saada tuotteen, asiakkaan on maksettava toimituskulut uudelleen ja lähetämme tuotteen uudelleen.

Jos asiakas ei voi vastaanottaa tuotetta, tuote toimitetaan automaattisesti naapureille. Jos naapureita ei ole paikalla, paketti toimitetaan pakettimyymälään. Asiakkaalla on 7 päivää aikaa noutaa tuote pakettikaupasta. Jos tuotetta ei noudeta pakettiliikkeestä, tuote palautetaan automaattisesti Toolsideelle Moordrechtiin 7 päivän kuluttua. Mikäli tuote palautetaan pakettikaupasta, koska asiakas ei ole noutanut sitä pakettikaupasta, veloitamme palautuskulut ja hyvitämme tuotteen kulut.
Artikla 14 - Kestotapahtumat: kesto, peruutus ja jatkaminen

Peruutus:

Kuluttaja voi tehdä sopimuksen, joka on tehty toistaiseksi ja joka ulottuu normaaliin toimitukseen tuotteista (mukaan lukien sähkö). ) tai palveluista milloin tahansa sovittuja peruutussääntöjä noudattaen ja enintään kuukauden irtisanomisajalla. ) tai palveluista milloin tahansa ennen määräajan päättymistä, sovittujen peruuttamissääntöjen noudattaminen ja enintään kuukauden irtisanomisaika.
Kuluttaja voi irtisanoa edellisissä kappaleissa tarkoitetut sopimukset:

- irtisanoa milloin tahansa, eikä rajoitu peruuttamiseen. tiettynä ajankohtana tai tiettynä aikana;

- vähintään peruuttaa samalla tavalla kuin hän on ilmoittanut jatkaa;

- irtisanoa aina samalla irtisanomisajalla kuin yrittäjä on itselleen sopinut.

Jatkaminen:

Sopimus, joka on määräaikaa, joka on solmittu ja joka ulottuu tavaroiden (mukaan lukien sähkön) tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, ei voida hiljaisesti pidentää tai uusia määräajaksi.
Toisin kuin edellisessä kappaleessa, sopimusta, joka on tehty määräajaksi ja ulottuu päivittäisten uutisten säännölliseen jakeluun ja viikko- ja aikakauslehdet uusitaan hiljaisesti enintään kolmen kuukauden määräajaksi, jos kuluttaja voi irtisanoa tämän jatketun sopimuksen jatkoajan päättyessä irtisanomisajalla enintään yksi kuukausi. br> Määräajaksi tehty sopimus, joka ulottuu tavaroiden tai palveluiden säännölliseen toimitukseen, voidaan jatkaa hiljaisesti toistaiseksi vain, jos kuluttaja on koko ajan m irtisanoa enintään kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanomisaika on enintään kolme kuukautta, jos sopimus ulottuu päivä-, uutis- ja viikko- ja aikakauslehtien säännölliseen, mutta harvemmin kuin kerran kuukaudessa tapahtuvaan jakeluun.
Sopimus, joka on voimassa rajoitetun ajan säännöllisestä päivittäistoimituksesta , uutiset ja viikkolehdet ja aikakauslehdet (kokeilu- tai esittelytilaus) ei jatku hiljaisesti ja päättyy automaattisesti kokeilu- tai tutustumisjakson jälkeen.

Kesto:

Jos sopimus on kestoltaan yli vuoden, kuluttaja voi irtisanoa sopimuksen milloin tahansa vuoden kuluttua enintään kuukauden irtisanomisajalla, ellei kohtuullisuus ja oikeudenmukaisuus vastusta irtisanomista ennen sovitun ajan päättymistä.
Artikla 15 – Maksu

Ellei sopimuksessa tai lisäehdoissa toisin määrätä, kuluttajan velat on maksettava 14 päivää harkinta-ajan alkamisesta tai harkinta-ajan puuttuessa 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä. Palvelun tarjoamista koskevassa sopimuksessa tämä ajanjakso alkaa siitä päivästä, jona kuluttaja on saanut vahvistuksen sopimuksesta.
Kuluttajaa myytäessä tuotteita kuluttajille ei saa koskaan velvoittaa maksamaan yli 50 % ennakkomaksua . Kun ennakkomaksu on sovittu, kuluttaja ei voi vedota minkäänlaisiin oikeuksiin tilauksen tai palvelun/palveluiden toteuttamiseen ennen kuin sovittu ennakkomaksu on suoritettu. ilmoittaa yrittäjälle maksuvelvollisuudestaan ​​sen jälkeen, kun maksua ei ole suoritettu tämän 14 vuorokauden aikana erääntyneelle määrälle erääntyy lakisääteinen korko ja yrittäjällä on oikeus periä hänelle aiheutuneet oikeudenkäynnin ulkopuoliset perintäkulut. Nämä perintäkulut ovat enintään: 15 % kantapäästä 2 500 euroon asti; 10 % seuraavasta 2 500 € = ja 5 % seuraavasta 5 000 € = vähintään 40 000 € =. Yrittäjä voi poiketa ilmoitetuista määristä ja prosenteista kuluttajan eduksi.

Artikla 16 - Valitusmenettely

Yrittäjällä on riittävästi julkistettu valitusmenettely ja käsittelee valituksen tämän valitusmenettelyn mukaisesti. Reklamaatio sopimuksen täytäntöönpanosta on tehtävä kokonaisuudessaan ja selkeästi kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun kuluttaja yksityiskohtaisesti kuvatut toimitetaan yrittäjälle.
Yrittäjälle jätettyihin valituksiin vastataan 14 päivän kuluessa niiden vastaanottamisesta. Jos valitus vaatii ennakoitavissa olevaa pidempää käsittelyaikaa, yrittäjä vastaa 14 päivän kuluessa vastaanottoilmoituksella ja ilmoituksella, milloin kuluttaja voi odottaa tarkempaa vastausta. viikkoa valituksen ratkaisemiseksi keskinäisessä neuvottelussa. Tämän ajanjakson jälkeen syntyy riita, johon sovelletaan riitojenratkaisumenettelyä.

Artikla 17 – Riidat

Yrittäjän ja kuluttajan väliset sopimukset, joihin nämä yleiset ehtoja sovelletaan , vain Alankomaiden lakia sovelletaan.

Artikla 18 – Lisä- tai poikkeavat määräykset

Näistä yleisistä ehdoista poikkeavat tai lisämääräykset eivät saa olla kuluttajan vahingoksi ja ne on tallennettava kirjallisesti tai siten, että kuluttaja voi tallentaa ne helposti saatavilla olevalla tavalla kestävälle tietovälineelle.

Peruuta jälkitilaus

Oletko ostanut meiltä tuotteen "Uudelleentilaa"-tilassa ja haluatko peruuttaa sen? Tämä voidaan tehdä maksutta 14 päivän kuluessa tilauksesta. Tämän ajanjakson jälkeen veloitamme 6 % hallintokuluja kokonaissummasta. Nämä ovat kustannuksia, jotka meidän on maksettava peruutuksen yhteydessä ja jotka siirrämme eteenpäin.
Harkinta-aika 14 päivää
Toimitusajat 1-3 arkipäivää